Privātuma politika

Home / Privātuma politika

PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

1. Politika ir izstrādāta, lai informētu fiziskās personas par darbībām, kuras ar viņu personas datiem veic SIA “Berg Research”, reģistrācijas numurs: 40103672498, juridiskā adrese: Viskalnu iela 15, Tīraine, Mārupes novads, Latvija (turpmāk – Berg Research).

2. Berg Research ir pieredzējis uzņēmums mārketinga pētījumos, kas sniedz zemāk norādītos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi):

2.1. Zīmola potenciāla (brand) izpēte

2.2. Produktu, pakalpojumu attīstība

2.3. Patērētāju uzvedības izpēte

2.4. Klientu apmierinātības, piesaistes pētījumi

2.5. Mājas lapu satura, funkcionalitātes pētījumi

2.6. Darbinieku apmierinātības un lojalitātes pētījumi

2.7. Servisa pieredzes audits (SPA)

2.8. Komunikācijas efektivitātes izpēte uzņēmumā

2.9. Reklāmas testi (ziņas satura testēšana, pilnveide, reklāmas kampaņu efektivitātes mērījumi)

2.10. Etnogrāfiskie pētījumi

2.11. “Slepenā pircēja” pētījumi

2.12. Moderācija (Latvijā un ārpus Latvijas robežām)

2.13. Precīza mērķa auditoriju rekrutācija (visā Latvijā)

2.14. Sekundāro datu (uzkrātās informācijas strukturēšana un analīze

3. Politikas darbības joma

3.1. Politika nosaka fizisku personu datu apstrādi, kura attiecas uz visiem Berg Research:

3.1.1. esošajiem klientiem, kas ir fiziskas personas un kas izmanto Berg Research Pakalpojumus;

3.1.2. potenciālajiem klientiem, kas ir fiziskas personas, kurām nav nodibinātas attiecības ar Berg Research un kuras interesējas par Berg Research Pakalpojumiem;

3.1.3. bijušajiem klientiem, tostarp kuru līgumsaistības nav izpildītas vai kuri piekrituši saņemt komerciālus paziņojumus pēc līguma izbeigšanas;

3.1.4. klientu pārstāvjiem, tostarp kontaktpersonām un likumiskajiem pārstāvjiem;

3.1.5. informācijas sistēmu, mājas lapas lietotājiem;

3.1.6. izložu dalībniekiem;

3.1.7. fiziskām personām, kas iesaistījušās mārketinga aktivitātēs.

3.2. Politika sniedz informāciju par to, kā saistībā ar Berg Research piedāvātajiem Pakalpojumiem Berg Research rīkojas ar personas datiem, izmantojot savus iekšējos resursus, tostarp informācijas sistēmas un mājas lapu bergresearch.lv.

3.3. Lai informētu par personas datu apstrādi, Berg Research sniedz Jums zemāk norādīto informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk – Regula)

3.3.1. Politikā norādīto personas datu Pārzinis ir Berg ResearchBerg Research kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem ir:

Adrese: Rīga, Antonijas 24-6, LV-1010

Telefons: +371 29488508

e-pasts: info@bergresearch.l

4. Personas dati un personas datu apstrādes nolūki

4.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu).

4.2. Berg Research apstrādā personas datus:

4.2.1. Berg Research Pakalpojumu sniegšanai:

4.2.1.1. Līgumu noslēgšanai un īstenošanai, kā arī Pakalpojumu sniegšanai.

4.2.1.2. Aptauju veikšana.

4.2.1.3. Aptaujas dalībnieku datu bāzes uzturēšana.

4.2.1.4. Projektu realizācija.

4.2.1.5. Izložu organizācija.

4.2.1.6. Audio un video ieraksti interviju laikā.

4.2.2. norēķinu un maksājumu izpildei, kā arī parādu pārvaldībai;

4.2.3. finanšu uzskaitei un finanšu interešu aizsardzībai;

5. Berg Research Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un biznesa plānošanai:

5.1. Klientu konsultācijai;

5.2. Klientu apziņošanai un informēšanai par Berg Research;

5.3. Statistikai un biznesa analīzei (tostarp biznesa plānošanai);

5.4. Lietvedības un grāmatvedības pasākumu nodrošināšanai, tostarp informācijas arhivēšanai.

6. Drošības un tiesību aizsardzības nolūkiem:

6.1. Personas datu apstrādes pārkāpumu novēršanai un izmeklēšanai;

6.2. Drošībai Berg Research telpās;

6.3. Informācijas sniegšanai valsts iestādēm un citām personām.

7. Normatīvo aktu prasību izpildei vai Berg Research tiesību īstenošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

7.1. Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldību iestādēm;

7.2. Informācijas sniegšanai citām trešajām personām, tostarp valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos un ir nepieciešams noslēgtā līguma izpildei;

8. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

8.1. Berg Research veic Personas datu apstrādi šādos gadījumos:

8.1.1. Starp Jums un Berg Research ir noslēgts vai tiks noslēgts līgums. Šādā gadījumā Berg Research apstrādā Personas datus līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

8.1.2. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos norādītos uz Berg Research attiecināmos juridiskos pienākumus. Berg Research ir pienākums nodrošināt informācijas sniegšanu valsts iestādēm, ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldības pienākumus, kā arī arhivēt dokumentus;

8.1.3. Personas datu apstrāde ir nepieciešama Berg Research vai trešās personas leģitīmo (likumīgo) interešu ievērošanai.

8.1.3.1. Leģitīmās intereses ir tiesības, kuru īstenošana ir pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp sakarā ar un Berg Research starpā noslēgto līgumu. Berg Research ir šādas leģitīmās intereses:

8.1.3.1.1. nodrošināt savas komercdarbības attīstību;

8.1.3.1.2. izstrādāt un attīstīt savus Pakalpojumus un nodrošināt to uzlabošanu;

8.1.3.1.3. nodrošināt pozitīvu attiecību uzturēšanu ar Klientiem;

8.1.3.1.4. novērst potenciālus finanšu un organizatoriskus riskus;

8.1.3.1.5. novērst juridiskus riskus (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu Personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai);

8.1.3.1.6. novērst drošības riskus;

8.1.3.1.7. nodrošināt līguma saistību izpildi un nodrošināt līgumu pienācīgu izpildi;

8.1.3.1.8. aizsargāt savas finanšu intereses;

8.1.3.1.9. noturēt un piesaistīt Klientus;

8.1.3.1.10. uzturēt mājas lapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus, kā arī nodrošināt tās izmantošanu Klientiem;

8.1.3.1.11. veikt mārketinga darbības, tostarp Pakalpojumu reklāmu un izplatīšanas veicināšanu;

8.1.3.1.12. aizsargāt savas tiesības, izmantojot pilnvarotu un kompetentu iestāžu pakalpojumus.

8.1.4.. Berg Research saņem datu subjekta piekrišanu Personas datu apstrādei (tostarp rakstveidā, elektroniski mājas lapā, veicot digitālu audio/video ierakstu, kā arī telefoniski).

9. Personas datu saņēmēji un avoti

9.1. Berg Research var nodot Personas datus šādiem saņēmējiem:

9.1.1. Berg Research darbinieki un pilnvarotās personas, kuras apstrādā šajā Politikā norādītos Personas datus Berg Research vārdā, savas kompetences un darba uzdevumu ietvaros;

9.1.2. ar Berg Research Pakalpojumu sniegšanu un biznesa attīstību saistītajām personām:

9.1.2.1. informācijas sistēmu konsultantiem un to apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem;

9.1.2.2. pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem;

9.1.2.3. bankām un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp Berg Research un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;

9.1.2.4. sabiedrības informēšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, medijiem);

9.1.2.5. apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;

9.1.2.6. juridisko pakalpojumu sniedzējiem;

9.1.2.7. drukāšanas pakalpojumu sniedzējiem;

9.1.2.8. parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem un kredītinformācijas birojiem;

9.1.2.9. apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem;

9.1.3. pilnvarotajām personām, ar kurām Berg Research komunicē, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu vai savu interešu aizsardzību, kā arī citos šajā Politikā minētajos nolūkos;

9.1.4. tiesībsargājošajām iestādēm, citām valsts iestādēm un publiskajām personām un līdzīgām personām, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu vai pienākumu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, tiesas, policija, prokuratūra, Valsts ieņēmumu dienests, notāri);

9.2. Papildus Berg Research var saņemt personas datus no trešajām pusēm, piemēram, tādām kā:

9.2.1. Berg Research sadarbības partneri,

9.2.2. Berg Research klienti

10. Personas datu apstrādes termiņš

10.1. Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams atkarībā no konkrētā datu apstrādes nolūka, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus.

10.2. Berg Research glabā Personas datus:

10.2.1. tik ilgi, cik to prasa vai atļauj normatīvie akti

10.2.2. kamēr spēkā ir līgums (ja šie Personas dati ir saistīti tikai ar šo konkrēto līgumu)

10.2.3. kamēr tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Politikas 4. punktā un tā apakšpunktos norādītos Personas datu apstrādes nolūkus.

11. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

11.1. Berg Research nenodod Personas datus ārpus Eiropas Savienības

12. Datu subjekta (Jūsu) tiesības Personas datu apstrādes ietvaros

12.1. Datu subjekta tiesības attiecībā uz šajā Politikā minētajiem Personas datiem:

12.1.1. Piekļuves tiesības:

12.1.1.1. Saņemt no Berg Research apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti Personas dati.

12.1.1.2. Ja Berg Research apstrādā Jūsu Personas datus, tad Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajiem Personas datiem un saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām, Personas datu saņēmēju kategorijām, Personas datu glabāšanas laiku, Jūsu datu aizsardzības tiesībām, Personas datu saņemšanas avotu un automatizēto lēmumu pieņemšanu (ja tāda notiek). Ar minēto informāciju vara iepazīties šajā Politikā.

12.1.1.3. Papildu informāciju par Jūsu Personas datiem var saņemt izmantojot Politikas 3. punktā un apakšpunktos norādīto Berg Research kontaktinformāciju!

12.1.1.4. Ja pieprasījumus iesniegts elektroniskā formā, Berg Research informāciju sniedz elektroniskā formātā.

12.1.2. Tiesības labot.

12.1.2.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Berg Research izlabo neprecīzus Personas datus.

12.1.3. Tiesības uz dzēšanu.

12.1.3.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Berg Research dzēstu Jūsu Personas datus, ja:

12.1.3.2. Jūs atsaucāt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā;

12.1.3.3. Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Politikas 4. punktā un apakšpunktos norādītajiem nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti;

12.1.3.4. Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;

12.1.3.5. Personas dati jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

12.1.3.6. Tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši likumam Berg Research ir pienākums apstrādāt Personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

12.1.4. Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi.

12.1.4.1. Jums ir tiesības prasīt, lai Berg Research ierobežotu Personas datu apstrādi, ja:

12.1.4.1.1. Jūs apstrīdat Personas datu precizitāti vai apstrādes likumīgumu (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);

12.1.4.1.2. Personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret Personas datu dzēšanu;

12.1.4.1.3. Berg Research Personas dati vairs nav nepieciešami, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

12.1.5. Tiesības iebilst pret apstrādi.

12.1.5.1. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kas pamatojas uz 5. punktā un apakšpunktos norādītajām leģitīmām interesēm un piekrišanu, kā arī 10. punktā un apakšpunktos aprakstīto profilēšanu jeb automatizēto lēmumu pieņemšanu. Berg Research ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu Personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja Berg Research norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

12.1.5.2. Tādos gadījumos, kad Berg Research izmanto Jūsu Personas datus tiešā mārketinga nolūkiem, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi šādām vajadzībām, kad tas ietver profilēšanu.

12.1.6. Tiesības atsaukt piekrišanu.

12.1.6.1. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei tādos gadījumos, kad pamats Personas datu apstrādei ir piekrišana.

12.1.6.2. Piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot Politikas 3. punktā un apakšpunktos norādīto Berg Research kontaktinformāciju.

12.1.6.3. Ja Jūs atsaucat savu piekrišanuResearch ir tiesības ierobežot pakalpojumu sniegšanu, ja tas atkarīgs no atbilstošo Personas datu esamības.

12.1.6.4. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā.

12.1.7. Tiesības uz pārnesamību.

12.1.7.1. Jums ir tiesības saņemt savus Personas datus, kurus Jūs sniedzāt Berg Research, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus prasīt nosūtīt citam pārzinim (pakalpojumu sniedzējam), ja šie Personas dati tiek apstrādāti uz līguma pamata vai uz piekrišanas pamata.

12.1.8. Tiesības iesniegt sūdzību.

12.1.8.1. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Berg Research, kā arī Latvijas uzraudzības iestādē, Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu Personas datu aizsardzības tiesības ir tikušas pārkāptas. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, pirms sazināties ar inspekciju, lūdzam vērsties pie Berg Research. Berg Research rūpējas par Jūsu Personas datu aizsardzību un sniegs Jums nepieciešamo atbalstu.

12.1.8.2. Minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot Politikas 3. punktā un apakšpunktos norādīto Berg Research kontaktinformāciju, izņemot tādus gadījumus, kad šajā sadaļā norādīts citādi.

13. Ar sīkdatņu starpniecību veikta personas datu apstrāde

13.1. Attiecībā uz Personas datu apstrādi, kura tiek veikta ar sīkdatņu starpniecību, detalizēta informācija ir pieejama mājas lapā.

13.2. Mājas lapa var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Jūs izmantojat šīs saites, ir jāņem vērā, ka Berg Research nekontrolē kontroles citas tīmekļa vietnes. Berg Research nevar uzņemties atbildību par jebkādas informācijas aizsardzību un konfidencialitāti, kuru Jūs sniedzat, apmeklējot citas tīmekļa vietnes, kā arī uz šīm vietnēm neattiecas šis paziņojums. Jums ir jāievēro piesardzība un jāapskata attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojums par konfidencialitāti vai privātumu

Pajautā mums

Nekavējies - Uzsāc izpēti.